ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden voor Boattrip.amsterdam met betrekking tot het gebruik van de accommodatie en deelname aan de activiteiten. 

1. Definities 

1.1 Activiteit: De activiteiten van Boattrip.amsterdam bestaan uit waterskiën/wakeboarden, achterop de jetski, zwemmen en suppen en aanverwante sportieve belevenissen op het water. Dit gebeurt in de meeste gevallen vanaf het moederschip die voor anker ligt op de Gouwzee. 

1.2 Arrangement: door de organisator aangeboden dienst of activiteit of een combinatie daarvan, alsmede het bieden van faciliteiten. 

1.3 Organisator: Boattrip.amsterdam, die een arrangement aanbiedt aan de opdrachtgever. 

1.4 Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van activiteit (instructeur) of werkzaam is aan boord van het moederschip.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement. 

1.6 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator. 

1.7 Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een arrangement. 

2. Algemeen 

2.1 Op alle overeenkomsten met Boattrip.amsterdam zijn, naast de onderhavige Algemene voorwaarden de diverse huishoudelijke reglementen van toepassing. De reglementen en de onderhavige voorwaarden vullen elkaar aan. Op eerste verzoek van de deelnemer worden de huisregels getoond of toegestuurd. Ook wordt een vrijwaring van de aansprakelijkheid separaat toegestuurd per mail en deze wordt ter plaatse getekend bij aankomst. 

3. Risico en aansprakelijkheid 

3.1 Boattrip.amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade, toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade, op welke wijze ook ontstaan. Boattrip.Amsterdam is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de deelnemer (hartklachten, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap, enzovoorts) of medicijngebruik. 

3.2 Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van Boattrip.amsterdam evenals voor haar personeel en overige hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit. 

3.3 Indien en voor zover Boattrip.amsterdam aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

3.4 Boattrip.amsterdam is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade. 

4. Risico en aansprakelijkheid Activiteiten 

4.1 De deelnemer is zich bewust van het feit dat deelname aan activiteiten van Boattrip.amsterdam risico’s voor schade, in de ruimste zin van het woord, met zich meebrengt. De deelnemer neemt deze risico’s geheel voor zijn rekening. Boattrip.amsterdam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en eventuele schade als gevolg van deelname aan de activiteiten. 

4.2 De deelnemer houdt zich strikt aan de regels en voorschriften zoals deze zijn opgesteld door Boattrip.amsterdam. Deze zijn vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Ook worden deze voor aanvang van het arrangement gedeeld en dienen deze nogmaals te worden ondertekend. 

4.3 De deelnemer houdt zich strikt aan instructies van de aanwezige instructeurs en medewerkers van Boattrip.amsterdam, ook worden teksten en beelden met instructies opgevolgd.

4.4 Voor deelname aan de Boattrip.amsterdam activiteiten en de aanverwante activiteit dient de deelnemer een inschrijfformulier te ondertekenen, waarbij dit wordt bevestigd. Zonder inschrijving op dit formulier is deelname niet toegestaan. Deelnemer aan de Boattrip.amsterdam arrangementen geeft aan bij ondertekenen van het formulier de instructies te hebben gelezen en te hebben gezien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en deze goed in zich opneemt. Boattrip.amsterdam staat dan ook niet in voor mogelijke schades, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke schades voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart Boattrip.amsterdam daar dan ook voor. 

4.5 Voor het gebruik van de Boattrip.amsterdam arrangementen, en aanverwante activiteiten gelden gezondheids- en zwem vaardigheidseisen. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal zwemdiploma A (of vergelijkbaar). Kinderen onder de 15 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een volwassene, die toezicht houdt op het kind. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Boattrip.amsterdam de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Boattrip.amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. 

4.6 Het is de deelnemer niet toegestaan van de activiteiten van Boattrip.amsterdam gebruik te maken indien de deelnemer onder invloed is van medicijnen, drugs en/of alcohol en/of gezondheidsklachten heeft die redelijkerwijze een gevaar kunnen opleveren voor de deelnemer en overige deelnemers. Bij twijfel dient hiervan vooraf melding te worden gemaakt. Boattrip.amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch gebruik maakt van de activiteiten van Boattrip.amsterdam. 

4.7 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoordelijke wijze omgaat met natuur en milieu, kan door organisator van (verdere) deelname aan het arrangement worden uitgesloten. Alle hieruit volgende extra kosten zijn voor de rekening van de betreffende deelnemer. Bij uitsluiting kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van deelnamekosten.

4.8 De organisator is gerechtigd kosten van schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen e.d. in rekening te brengen aan de deelnemer die de ter beschikking gestelde materialen beschadigt of kwijtraakt ofwel de accommodatie ernstig vervuilt of beschadigt. 

5. Media- en auteursrecht 

  1. 1 Op en om het complex van Boattrip.amsterdam zijn camera’s en andere apparatuur aanwezig, om veiligheids- en commerciële redenen. Alle mediarechten van gemaakte opnames, alles in de ruimste zin van het woord, blijven bij Boattrip.amsterdam; en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. 

5.2 Ten aanzien van alle door Boattrip.amsterdam te leveren diensten en producten, behoudt Boattrip.amsterdam zich alle rechten en bevoegdheden die Boattrip.amsterdam toekomen op grond van de Auteurswet. Beelden zijn eigendom van Boattrip.amsterdam en worden niet vrijgegeven, behoudens ingeval van een daartoe strekkende wettelijke verplichting of daartoe gegeven rechterlijk bevel. 

5.3 Alle gegevens die worden ingevuld bij online boekingen worden alleen gebruikt ten behoeve van de bevestiging van de reservering en betaling. De persoonsgegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 

6. Reservering van tickets Boattrip.amsterdam arrangementen 

6.1 Het reserveren en/of afnemen van tickets betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en akkoordverklaring met de inhoud ervan. 

6.2 Tickets worden digitaal verkocht via de website. De reservering is definitief zodra de (aan)betaling is ontvangen. 

6.3 Bij online boeking alsmede vooruitbetaling dient de opdrachtgever zelf het betalingsbewijs en de bevestiging van de reservering mee te brengen, voorzien van datum van het arrangement, aanvangstijd en het aantal personen. Dit kan getoond worden vanaf de mobiele telefoon. 

6.4 Gereserveerde, maar niet betaalde, tickets dienen uiterlijk dertig minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd te zijn afgerekend bij de kassa. Het staat Boattrip.amsterdam vrij om niet-tijdig betaalde tickets aan andere deelnemers te verkopen. 

6.5 Bij annulering van online geboekte tickets voor de Boattrip.amsterdam arrangementen wordt de aanbetaling niet teruggeboekt. Wanneer deelnemers niet (tijdig) verschijnen vervalt de boeking. Binnen 0-2 dagen voor aanvang van het arrangement is wijzigen niet meer mogelijk. 

7. Reservering van arrangementen 

7.1 Op verzoek van de opdrachtgever doet de organisator een programma- en prijsvoorstel. De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. De organisator zal hieraan tegemoet komen, zover het in haar vermogen ligt. 

7.2 Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan door de organisator bij boeking of binnen uiterlijk 2 dagen hierna herroepen worden. 

7.3 De opdrachtgever ontvangt een offerte en kan een optie nemen, deze is maximaal 10 dagen geldig tenzij in de offerte een uiterste geldigheidsdatum staat aangegeven. Zonder tegenbericht vervalt de optie na 10 dagen of op die genoemde datum. 

7.4 De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. via mail) het aanbod van de organisator aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt via mail een schriftelijke bevestiging van het arrangement. 

7.5 Wie namens een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst vloeien. 

8. Betaling 

8.1 Pas wanneer de (deel)betaling binnen is, is de reservering definitief. Is de (deel)betaling niet binnen op de dag van het arrangement, dan kunnen deelnemers geweigerd worden. 

9. Annulering door de opdrachtgever 

9.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen 

schriftelijk annuleren. De datum dat de mail bij de organisator binnenkomt geldt hierbij als annuleringsdatum. 

9.2 Bij annulering van het arrangement is de opdrachtgever het volgende verschuldigd: – bij annulering binnen 8-14 dagen voor aanvang: 10% van het factuurbedrag – bij annulering binnen 2-7 dagen voor aanvang : 25% van het factuurbedrag – bij annulering binnen 0-2 dagen voor aanvang : 100% van het factuurbedrag Indien de betaling op de bankrekening van de organisator is bijgeschreven, zal deze het teveel betaalde bedrag minus € 20,00 wijzigingskosten crediteren en binnen 14 dagen terugstorten op de bankrekening van de opdrachtgever. 

9.3 In de bevestiging van het arrangement staan de aanvangstijden van de activiteiten. Wanneer de deelnemers niet (tijdig) verschijnen vervalt de mogelijkheid om deel te nemen, dit wordt beschouwd als annulering zoals beschreven in artikel 9.2. 

10. Wijzigingen door de organisator 

10.1 De organisator houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of het programma niet door te laten gaan door invloed van ongunstige weersomstandigheden (storm, onweer, etc.) of onvoorziene invloeden in de bedrijfsvoering (defecten aan apparatuur/ accommodatie/uitrusting, uitval van gekwalificeerd personeel, politieke onrust of door de bevoegde autoriteiten opgelegde beperkingen etc.). De organisator is verplicht dit onverwijld mee te delen aan de opdrachtgever. 

10.2 Bij opzegging door de organisator voor aanvang van het arrangement heeft de opdrachtgever recht op de volledige restitutie van reeds betaalde gelden. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement van vergelijkbare kwaliteit en beleving aan te bieden of het gehele programma verschuiven naar een alternatieve datum. De opdrachtgever kan dit voorstel afwijzen en zal dit dan zo spoedig mogelijk aan de organisator melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. In geen geval is Boattrip.amsterdam schadevergoeding verschuldigd. 

10.3 Bij opzegging gedurende het arrangement door oorzaken die worden benoemd in artikel 10.1 zal de organisator naar redelijkheid en billijkheid een deel van het betaalde bedrag restitueren (eventueel in de vorm van een tegoedbon). 

10.4 Het arrangement vindt in principe ook bij slecht weer doorgang, tenzij hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat eventuele hinder voor deelnemers wordt beperkt. 

11. Verplichtingen van de organisator 

11.1 De organisator is verplicht tot uitvoering van het arrangement overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van het programmavoorstel c.q. publicaties van de organisator mocht hebben. 

11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van het sportieve of avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst. 

12. Aansprakelijkheid van de organisator 

12.1 De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemers, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet- handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; c. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend. 

12.2 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit. 

12.3 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld is de organisator niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als bij derden. Opdrachtgever vrijwaart de organisator met betrekking tot eventuele vorderingen van derden. 

12.4 Indien Boattrip.amsterdam bij nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk gebruik maakt van diensten of zaken van ingeschakelde derden, waartoe deze te allen tijde gerechtigd is, zal organisator nimmer tot verdergaande verplichtingen c.q. aansprakelijkheid gehouden zijn, dan waarop Boattrip.amsterdam zich ten opzichte van deze derden kan beroepen. 

13. Klachten

13.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze onmiddellijk te melden bij de organisator of diens vertegenwoordiger, opdat deze een passende oplossing kan treffen. 

13.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van het arrangement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. 

13.3 Ieder aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding. 

14. Toepasselijk recht 

14.1 Op de rechtsverhouding tussen Boattrip.amsterdam en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en Boattrip.amsterdam een geschil mocht ontstaan zullen partijen dit trachten in goed overleg op te lossen. Indien het geschil niet tot een einde kan worden gebracht, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechtbank.

14.2 In die gevallen, waarin een of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepaling een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden